กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คำสั่ง ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค

คำสั่ง ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กองโรคติดต่อทั่วไป

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมควบคุมโรค

เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง