สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา (สคร9)
นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

รองผู้อำนวยการ สคร9
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัฏฐรินีย์ ธนเศรษฐ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

แพทย์หญิงคนึงนิจ เยื่อใย

นายแพทย์ชำนาญการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร9
นางปนัดดา ไชยชมภู

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางนันทนา แต้ประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางกัลยาณี จันธิมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

1.กลุ่มโรคติดต่อ
นางลักลีน วรรณประพันธ์

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2.กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางสุพาพร แสนศรี

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3.กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นางจันทกานต์ วลัยเสถียร

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

4.กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นางนันทนา แต้ประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

5.กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
นางญาดา โตอุตชนม์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

6.กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

7.กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นายเสวียน คำหอม

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

8.กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางอินท์ฉัตร สุขเกษม

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

9.กลุ่มบริหารทั่วไป
นางญาดา โตอุตชนม์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

10.ศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม
นางอินท์ฉัตร สุขเกษม

หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

11.งานควบคุมโรคเขตเมือง
นายธีรศักดิ์ พรหมพันใจ

หัวหน้างานควบคุมโรคเขตเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

12.งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายวิเศษ วริศรางกูล

หัวหน้างานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

13.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ
นายปราณ สุกุมลนันทน์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 จ.ชัยภูมิ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

14.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 จ.บุรีรัมย์
นายศรเพชร มหามาตย์

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 จ.บุรีรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

15.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์
นางสุนันทา พันขุนคีรี

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.3 จ.สุรินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

16.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง
นางสาวนที ชาวนา

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.4 ปากช่อง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

17.งานกฎหมาย
พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ

หัวหน้างานกฎหมาย

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

18.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องจอม จ.สุรินทร์
นายสุเมธ บุตรดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

19.กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
นางกัลยาณี จันธิมา

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

20.งานเภสัชกรรม
นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง

หัวหน้างานเภสัชกรรม

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ