สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

เบอร์ติดต่อหน่วยงาน

เบอร์กลางสถาบันบำราศนราดูร โทรศัพท์ : 02-951-1170-79
 

ชื่อหน่วยงาน Email address สถานที่ติดต่อ เบอร์ภายใน โทรสาร
ตรวจสุขภาพ [email protected] ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น5 607 , 3605  
กลุ่มงานอายุรกรรม [email protected]
  ตึก2 ชั้น1
3454 , 3594  
กลุ่มงานศัลยกรรม [email protected] ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 ศัลยกรรมทั่วไป  3583  
      ศัลยกรรมกระดูก 3428  
กลุ่มงานสูติกรรม [email protected] ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น5 3633-4  
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 4

3448 , 3436  
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก [email protected]

ตึก เฉลิมพระัเกียรติ

ชั้น 4

3651  
กลุ่มงานจักษุกรรม [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 4

3638 , 3656  
กลุ่มงานกายภาพบำบัด [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 3

3416  
หน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 1

3433 , 3514 02-5903535
วิสัญญีวิทยา [email protected] ตึก 4 ชั้น 1 747 , 3615  
กลุ่มงานทันตกรรม [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 3

3446- 7  
กลุ่มงานรังสีวิทยา [email protected] ตึก 3 ชั้น 1 3504 ,3497  
กลุ่มงานเภสัชกรรม [email protected] ตึก 4 ชั้น 3 3511  
งานประกันสุขภาพ/ประกันสังคม [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 1

3406-7  
กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์
และสวัสดิการสังคม
[email protected] ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 3519  
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ [email protected] ตึก 8 ชั้น 2 3548  
- งานจุลชีววิทยา [email protected] ตึก 8 ชั้น 6 3567 -8  
- งานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา [email protected] ตึก 8 ชั้น 5 3560 -2  
- งานโลหิตวิทยาและศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ [email protected] ตึก 8 ชั้น 1 3542-4 02-5903545
- งานเคมีคลินิก [email protected] ตึก 8 ชั้น 2 3550 02-5903551
งานคลังเลือด [email protected] ตึก 8 ชั้น 2 3552-4 02-5903551
กลุ่มการพยาบาล [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 6

3440 ,613  

เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง

tmcbamras.gmail.com

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น5

3430 02-5903688
ศูนย์วิจัยสถาบันบำราศนราดูร [email protected]

ตึกเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 7

3631-2  
งานควบคุมโรคติดเชื้อ [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 6

3652  
ศูนย์ข้อมูลและระบาดวิทยา [email protected] ตึก 8 ชั้น 3 3456 ,3435  
งานเวชสถิติ [email protected] ตึก 8 ชั้น 3 3584  
งานโภชนาการ [email protected] หลังตึก5 3678 ,742  
ศูนย์ฝึกอบรม [email protected]

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 7

3475 , 3645 3475
งานห้องสมุด [email protected] ตึก 2 ชั้น 4 3483  
งานศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์   ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 3427 , 3662 02-5903662