สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

เบอร์ติดต่อเเละอีเมล

เบอร์กลางสถาบันบำราศนราดูร โทรศัพท์ : 02-951-1170-79
 

ชื่อหน่วยงาน Email address สถานที่ติดต่อ เบอร์ภายใน โทรสาร
ตรวจสุขภาพ checkup@bamras.org ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น5 607 , 3605  
กลุ่มงานอายุรกรรม medicine@bamras.org
  ตึก2 ชั้น1
3454 , 3594  
กลุ่มงานศัลยกรรม surgery@bamras.org ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น3 ศัลยกรรมทั่วไป  3583  
      ศัลยกรรมกระดูก 3428  
กลุ่มงานสูติกรรม obgyn@bamras.org ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น5 3633-4  
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม pediatrics@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 4

3448 , 3436  
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ent@bamras.org

ตึก เฉลิมพระัเกียรติ

ชั้น 4

3651  
กลุ่มงานจักษุกรรม eye@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 4

3638 , 3656  
กลุ่มงานกายภาพบำบัด pt@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 3

3416  
หน่วยบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน emergency@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 1

3433 , 3514 02-5903535
วิสัญญีวิทยา anes@bamras.org ตึก 4 ชั้น 1 747 , 3615  
กลุ่มงานทันตกรรม dentist@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 3

3446- 7  
กลุ่มงานรังสีวิทยา xray@bamras.org ตึก 3 ชั้น 1 3504 ,3497  
กลุ่มงานเภสัชกรรม pharmarcy@bamras.org ตึก 4 ชั้น 3 3511  
งานประกันสุขภาพ/ประกันสังคม ss@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 1

3406-7  
กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์
และสวัสดิการสังคม
medcounselling@bamras.org ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น2 3519  
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ medtech@bamras.org ตึก 8 ชั้น 2 3548  
- งานจุลชีววิทยา microbio@bamras.org ตึก 8 ชั้น 6 3567 -8  
- งานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา immuno@bamras.org ตึก 8 ชั้น 5 3560 -2  
- งานโลหิตวิทยาและศูนย์รับสิ่งส่งตรวจ hemato@bamras.org ตึก 8 ชั้น 1 3542-4 02-5903545
- งานเคมีคลินิก clinicchem@bamras.org ตึก 8 ชั้น 2 3550 02-5903551
งานคลังเลือด bloodbank@bamras.org ตึก 8 ชั้น 2 3552-4 02-5903551
กลุ่มการพยาบาล nurse@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 6

3440 ,613  

เวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทาง

tmcbamras.gmail.com

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น5

3430 02-5903688
ศูนย์วิจัยสถาบันบำราศนราดูร researchcenter@bamras.org

ตึกเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 7

3631-2  
งานควบคุมโรคติดเชื้อ ic@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 6

3652  
ศูนย์ข้อมูลและระบาดวิทยา epidemiology@bamras.org ตึก 8 ชั้น 3 3456 ,3435  
งานเวชสถิติ medstat@bamras.org ตึก 8 ชั้น 3 3584  
งานโภชนาการ nutrition@bamras.org หลังตึก5 3678 ,742  
ศูนย์ฝึกอบรม trainningcenter@bamras.org

ตึก เฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 7

3475 , 3645 3475
งานห้องสมุด library@bamras.org ตึก 2 ชั้น 4 3483  
งานศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์   ตึก เฉลิมพระเกียรติ ชั้น1 3427 , 3662 02-5903662