สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้าลจุลชีพในโรงพยาบาล

สถาบันบำราศนราดูร  เลขที่ 38 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6

โทรศัพท์ 02 590-3652, 3443
อีเมล : bamras.ic@gmail.com

Facebook : สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล