สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

หน้าหลักของหน่วยงาน

                  คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร

Institutional Review Board of Bamrasnaradura Infections Diseases Institute

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยฯ ได้เริ่มใช้ วิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ 7  เริ่มใช้ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2565 ขอให้ผู้วิจัยใช้แบบฟอร์มใหม่ด้วย

 

การเตรียมเอกสารโครงร่างวิจัยเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ

 • กรณีที่ผู้วิจัยยังไม่ได้เขียนโครงร่างวิจัย หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอให้ผู้วิจัยดำเนินตามรายละเอียดในหัวข้อ ส่งโครงร่างวิจัย
 • กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในหลายสถาบัน รวมถึงสถาบันบำราศนราดูร ผู้วิจัย/ผู้ให้ทุนวิจัยสามารถพิจารณาส่งโครงการวิจัยภายใต้กระบวนการ การทบทวนโครงการวิจัยโดย IRB นอกสถาบันหรือ Central IRB (Centralized IRB review process)   ตามรายละเอียดในหัวข้อ “Centralized IRB review process”
 • กรณีที่ผู้วิจัยเขียนโครงการวิจัยเสร็จแล้ว หรือ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันอื่นแล้ว  ผู้วิจัยสามารถส่งโครงร่างวิจัยรวมถึงประวัติผู้วิจัย ดังกล่าวได้ พร้อมกับแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  1. หนังสือนำส่งจากผู้วิจัย (ตัวอย่างหนังสือนำส่งคณะกรรมการฯ RF 04.1_2565  download
  2. รายการเอกสารที่ต้องการขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ (RF 04.2_2565) download
  3. แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (RF03.1_2565) download
  4. (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) รายการตรวจสอบขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review และ Exemption Review (RF 03.2_2565) download
  5. แบบรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และแหล่งทุนวิจัย (RF 05.2_2565) download                                                                                                            
  6. แผ่นซีดีหรือดีวิดี ที่มีข้อมูลโครงร่างการวิจัย ในรูป Microsoft Word หรือส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน [email protected] และ [email protected] )

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาโครงร่างวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน SOPs และใน แบบฟอร์มการทบทวนและนำเสนอโครงร่างการวิจัย (RO 03.1_2565) download และแบบตรวจเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (RO 04_2565) download   ผู้วิจัยอาจพิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ก่อนส่งให้กรรมการฯ ทบทวน

 

ตารางเวลาการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยฯ จะพิจารณาโครงร่างการวิจัยในวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวันประชุมฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่สำนักงานฯ ภายในวันศุกร์แรกของเดือน ( หรืออย่างน้อย 10 วันปฏิทินก่อนวันประชุม) หากส่งหลังจากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯในเดือนถัดไป

Download ปี 2565  ตารางการประชุมคณะกรรมการฯ

       Downloadปี 2566  ตารางการประชุมคณะกรรมการฯ