สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

หน้าหลักของหน่วยงาน

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร

Institutional Review Board of Bamrasnaradura Infections Diseases Institute

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยฯ ได้เริ่มใช้ วิธีดำเนินการมาตรฐาน ฉบับที่ 5  เริ่มใช้ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561 ขอให้ผู้วิจัยใช้แบบฟอร์มใหม่ด้วย

 

 การเตรียมเอกสารโครงร่างวิจัยเพื่อยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ

  • กรณีที่ผู้วิจัยยังไม่ได้เขียนโครงร่างวิจัย หรือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอให้ผู้วิจัยดำเนินตามละเอียดใน หัวข้อ  "ส่งโครงร่างวิจัย"
  • กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการในหลายสถาบัน รวมถึงสถาบันบำราศนราดูร ผู้วิจัย/ผู้ให้ทุนวิจัยสามารถพิจารณาส่งโครงการวิจัยภายใต้กระบวนการ การทบทวนโครงการวิจัยโดย IRB นอกสถาบันหรือ Central IRB (Centralized IRB review process)   ตามรายละเอียดในหัวข้อ “Centralized IRB review process”
  • กรณีที่ผู้วิจัยเขียนโครงการวิจัยเสร็จแล้ว หรือ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันอื่นแล้ว  ผู้วิจัยสามารถส่งโครงร่างวิจัยรวมถึงประวัติผู้วิจัย ดังกล่าวได้ พร้อมกับแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

                 1. หนังสือนำส่งจากผู้วิจัย (ตัวอย่างหนังสือนำส่งคณะกรรมการฯ RF 04.1_2561) download

                  2.รายการเอกสารที่ต้องการขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ (RF 04.2_2561) download                     

                  3.แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (RF03.1_2561) download 

                  4.(ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) รายการตรวจสอบขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review และ Exemption Review (RF 03.2_2561) download

                  5.แบบรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และแหล่งทุนวิจัย (RF 05.2_2561) download                         

                  6.แผ่นซีดีหรือดีวิดี ที่มีข้อมูลโครงร่างการวิจัย ในรูป Microsoft Word หรือส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน irbbamras@bidi.mail.go.th และ bamrasirb@gmail.com )

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาโครงร่างวิจัยและเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ใน SOPs และใน แบบฟอร์มการทบทวนและนำเสนอโครงร่างการวิจัย (RO 03.1_2561) download และแบบตรวจเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร (RO 04_2561) download ผู้วิจัยอาจพิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ก่อนส่งให้กรรมการฯ ทบทวน

 

ตารางเวลาการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยฯ จะพิจารณาโครงร่างการวิจัยในวันอังคารที่ 3 ของทุกเดือน ปี2565 หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวันประชุมฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่สำนักงานฯ ภายในวันศุกร์แรกของเดือน ( หรืออย่างน้อย 10 วันปฏิทินก่อนวันประชุม) หากส่งหลังจากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯในเดือนถัดไป

 

Download  ตารางการประชุมคณะกรรมการฯ ในปี 2565 

การเลื่อนวันประชุมจากเดือน มีนาคม 2565 เป็นเดือน เมษายน 2565 เพราะจะมีการตรวจประเมินจาก SIDCER-FERCAP & NECAST

 

วันที่และสถานที่การนัดประชุมของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย ประจำปี 2565

เวลา 12.00 น. – 16.00 น.

 

การแจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยการวิจัย

        กรณีเข้าที่ประชุมกรรมการ (Full Board)

        การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเบื้องต้น จะดำเนินการภายใน 5 วัน ทำการภายหลังการประชุมของคณะกรรมการฯผ่านทางอีเมลล์

        สามารถติดต่อรับหนังสือรับรองโครงร่างการวิจัยหรือจดหมายแจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 วันทำการ ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการฯ

        กรณีเข้ารับการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review)

        การแจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัยเบื้องต้น ประมาณ 15-20 วันทำการผ่านทางอีเมลล์ และ สามารถติดต่อรับหนังสือรับรองโครงร่างการวิจัยหรือจดหมายแจ้งผลการพิจารณาภายใน 20-25 วันทำการ ภายหลังผู้วิจัยยื่นเอกสารโครงการฯครบตามที่คณะกรรมการฯกำหนด ยกเว้นกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ

        กรณีได้รับการยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption)

        แจ้งผลการพิจารณาภายใน 10 วันทำการหลังจากรับเอกสารโครงการวิจัยครบ