สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

กิจกรรมของหน่วยงาน

กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน

              สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร ลงพื้นที่ปีะเมินความพร้อมและชี้แนะในการปรับปรุงอาคารและสถานที่ให้สามารถจัดบริการ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา จ.ชลบุรี

                  ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมรับมือโรค Novel Coronavirus 2019 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 โรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลบ้านฉาง

                    การประชุมคณะทำงานเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพและการกำกับดูแลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8

                    การประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2563

                      การอบรมหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 14

                      กิจกรรม IC Day For 2 Safety Patient and Healthcare Worker รุ่นที่ 8

                      การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ รุ่นที่ 8 ปี 62

                      โครงการรณรงค์ตามแนวทางด้านIC เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำปี 2560(กิจกรรมที่1 ICWN)

                      โครงการรณรงค์ตามแนวทางด้านICเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อประจำปี 2560(กิจกรรมที่2 เชื้อดื้อยา)

                   โครงการการให้ความรู้การติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาล เทคนิคการการแพทย์ ครั้งที่ 11

APSIC 2017