สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image
พันธกิจ
  1. ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ คู่มือ หลักสูตรและการฝึกอบรมด้านโรคติดเชื้อและโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีระบบป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ในทุกระดับ
  3. กักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามกฏอนามัยระหว่างประเทศ สร้างต้นแบบให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อลดการระบาดของโรคติดต่ออันตราย
  4. ให้บริการตรวจอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างรูปแบบบริการตรวจรักษา ฟื้นฟูสภาพ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โดยเฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อสำคัญ โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำร่วมกับเครือข่าย เพื่อลดอัตราตายและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  5. เป็นเครือข่ายอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ โรคติดต่อที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ