สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

Download

แบบฟอร์มเอกสาร

 

       รหัส

แบบเอกสารสำหรับผู้วิจัย

แบบฟอร์มสำหรับการส่งโครงการวิจัยใหม่ เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ

RF 01_2561

คำแนะนำในการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อขอการรับรอง download

RF 02_2561

คู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย download

RF03.1_2561

แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก download  (Initial Review Submission Form)

RF03.2_2561

รายการตรวจสอบขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review และ Exemption Review download

RF04.1_2561

หนังสือนำส่งจากผู้วิจัย download

RF04.2_2561

รายการเอกสารที่ต้องการขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ download

RF04.3_2561

แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัยจากผู้อำนวยการสถาบันฯ download

RF04.4_2561

แบบขออนุญาตใช้สิ่งส่งตรวจเพื่อการวิจัย download

RF04.5_2561

แบบขออนุญาตใช้เวชระเบียนผู้ป่วย download

RF04.6_2561

ตัวอย่างข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ  download
(Example of Biological Material Transfer Agreement, Thai and English version)

RF05.1_2561

แบบประวัติผู้วิจัย (CV) download

RF05.2_2561

แบบรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และแหล่งทุนวิจัย  download
(Conflict of Interest and Funding Form)

RF06.1_2561

เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research Subject Information sheet) download

RF06.2_2561

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) download

RF06.3_2561

เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – 12 ปี download

RF06.4_2561

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็กอายุ 7 – 12 ปี download

RF06.5_2561

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง download

RF06.6_2561

แนวทางและตัวอย่างเอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมสำหรับการเก็บตัวอย่างชีวภาพเพื่อเก็บรักษาไว้เพิ่มเติมเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต download

RF06.7_2561

ตัวอย่างหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลผู้ป่วย (Case report) download

RF 07_2561

แบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัย download

แบบฟอร์มสำหรับการส่งเอกสารโครงการวิจัยภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว

RF08.1_2561

แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย (Protocol Amendment Form) download

RF08.2_2561

แบบรายงาน ความก้าวหน้าของการวิจัย (Progress Report) download

RF08.3_2561

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Serious Adverse Event Report) download

RF08.4_2561

CIOMs Form download

RF08.5_2561

รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัยที่ได้รับการรับรอง download   (Report of Protocol Deviation / Violation)

RF08.6_2561

แบบรายงานสรุปผลการวิจัย (Final Report) download

RF08.7_2561

แบบรายงานการยุติการวิจัยก่อนกำหนดหรือ การระงับการวิจัย (Early Termination Report) download

SOPs

รหัส

เรื่อง / ชื่อวิธีดำเนินการมาตรฐาน

BIDI 01/2561

การสร้างวิธีดำเนินการมาตรฐาน download

BIDI 02/2561

โครงสร้างคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย download

BIDI 03/2561

การบริหารจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก download

BIDI 04/2561

แนวทางการทบทวนโครงร่างการวิจัย download

BIDI 05/2561

การประชุมคณะกรรมการฯ และรายงานการประชุม download

BIDI 06/2561

การประเมินต่อเนื่องโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง download

BIDI 07/2561

การจัดการเอกสารโครงการวิจัย download

BIDI 08/2561

การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย download

BIDI 09/2561

การทบทวนโครงการวิจัยโดย IRB นอกสถาบันหรือ Central IRB
(Centralized IRB review process) download