สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

งานด้านวิชาการของหน่วยงาน

งานด้านวิชาการ

- เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการให้ความรู้สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ 
  ครั้งที่ 14 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 6 ธ.ค. 62    NEW  

Download

 - เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 16 
  เรื่อง “Combating AMR by IC and ASP” ระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 
  ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Download

- เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 15 
  เรื่อง “Maximizing Patients Safety through Infection Control” ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561 
  ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ลแอนด์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

Download

- คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในสถานพยาบาล

Download

- คู่มือวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2561

Download

- แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลในการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อจากเข็มทิ่มตำ ของมีคมและ
  การสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากการปฏิบัติงานของบุคลากร

Download

- แผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพกรณีเหตุการณ์ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่

Download

- คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 2 

Download

- รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดนก วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2560

Download

- คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

Download

- แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล

Download

รายงานสถานการณ์ไข้หวัดนกในสัตว์ปีก วันที่ 31 มกราคม 2560

Download

- ระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ

Download

- โปสเตอร์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

Download

- การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน 

Download

- แนวทางปฎิบัติการป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคดื้อยา

Download

- การประเมินตนเองเพื่อการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

Download

- แนวปฏิบัติการจัดการโรคติดต่อในบุคลากรทางการแพทย์

Download

- เกณฑ์การวินิจฉัย การติดเชื้อในโรงพยาบาล

Download

- คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ

Download

- คู่มือการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล  2550

Download

- คู่มือปฏิบัติเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2550

Download

- แนวทางปฏิบัติในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ   2551

Download

- แนวทางการพัฒนาหน่วยจ่ายกลาง

Download

- แนวทางปฏิบัติการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ 2552

Download

- แนวปฏิบัติการทำความสะอาดมือสำหรับบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล

Download