สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร

ประธานคณะกรรมการฯ

 1. นายแพทย์ อภิชาต วชิรพันธ์      ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันบำราศนราดูร

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ 

 1. นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ                 รองผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ สถาบันบำราศนราดูร
 2. พญ.ลัลธริตา เจริญพงษ์             นายแพทย์ชำนาญการ สถาบันบำราศนราดูร

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ 

 1. นพ.วิศัลย์ มูลศาสตร์                  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร
 2. นพ.ชัยศิริ ศรีเจริญวิจิตร             กุมารแพทย์ด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร

พยาบาลสำนักงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อฯ (ICN)

 1.  นางวราภรณ์ เทียนทอง                          หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

 2.  นางสาวเอื้อใจ แจ่มศักดิ์                          หัวหน้างานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

 3. นางสาวจิตรลดา รุจิทิพย์                          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 4. นางสาววินนะดา คงเดชศักดา                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 5. นางสาวอัมไพวรรณ  พวงกำหยาด              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 6. นางสาววลัยพร วิสิฐนนทชัย                      พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อฯ

        1. นายชุมแพ         สมบูรณ์                        นักวิชาการสาธารณสุข

        2.นางสาวณัฐธิดา  ฮอหรินทร์                       นักวิชาการสาธารณสุข

        3.นางสาวพิมลอร   พรรณฑูล                       นักวิชาการสาธารณสุข

        4.นางสาวอ้อยใจ   โคตรหนองปิง                   นักจัดการงานทั่วไป

        5. นางสาวสุนิสา     สุวรรณทอง                   นักจัดการงานทั่วไป

        6. นายนัฐพงษ์        เทพาโส                       นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ธุรการหน่วยงาน

        1. นางสาวจิรสิกาญจน์   วงษ์วิเชียร              พนักงานช่วยเหลือคนไข้