สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

งานบริการของหน่วยงาน

การให้บริการ

  1. งานการเฝ้าระวังโรค ตามระบบรายงานโรค โดยใช้แบบรายงานโรคบัตรรายงาน 506 ของสำนักระบาดวิทยา จัดส่งรายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี , สำนักระบาดวิทยา และ สำนักควบคุมโรคติดต่อเขต1กรุงเทพมหานคร
  2. งานการสอบสวนโรค/การควบคุมโรค เพื่อค้นหาแหล่งเกิดโรค โดยการซักประวัติเก็บข้อมูลและรายงานโรคไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทราบ เพื่อสามารถดำเนินการควบคุมโรคในชุมชนได้ทันเวลา
  3. งานป้องกันและควบคุมโรคในสถานบริการ จัดทำโครงการรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการและบุคคลากรทางการแพทย์ เรื่องการป้องกันโรค
  4. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค และรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำที่เป็นภัยสุขภาพ
  5. งานจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์แปลผล เพื่อจัดทำสรุปรายงานประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี
  6. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการป้องกันและควบคุมโรค
  7. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางด้านระบาดวิทยาเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรค

 

Flow chart ระบบการเฝ้าระวังโรค งานศูนย์ข้อมูลระบาดวิทยา สถาบันบำราศนราดูร ดาวน์โหลดเอกสาร