สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการพิจารณาเอกสารโครงการวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น โครงการวิจัยยาใหม่ของบริษัทยา

 

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

โครงการวิจัยใหม่ (Initial submission)

9,000

การขอต่ออายุการรับรอง (Progress report)1

2,000

การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (Amendment) 2

          -  Major amendment

          - Minor amendment

          - Administrative amendment

 

3,000

1,500

500

Centralized IRB review process

         - Initial review

         - Amendment

         - Progress report

 

2,000

500

500

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ทั้งนี้ยกเว้นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช. หรือ เงินงบประมาณแผ่นดิน

 

โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กรอื่น ๆ รวมถึงองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ทั้งนี้ยกเว้นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก วช. หรือ เงินงบประมาณแผ่นดิน

ประเภท

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

โครงการวิจัยใหม่ (Initial submission)

4,500

การขอต่ออายุการรับรอง (Progress report)1

1,000

การเปลี่ยนแปลงโครงร่างการวิจัย (Amendment) 2

       -  Major amendment

       -  Minor amendment

         -  Administrative amendment

 

1,500

800

waive

Centralized IRB review process

       -  Initial review

       -  Amendment

       - Progress report

 

1,000

300

300

 

สำนักงานฯคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณีที่ขอต่ออายุการรับรองเท่านั้น เช่น ในกรณีที่โครงการวิจัยหนึ่งถูกกำหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน โครงการดังกล่าวจะจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2,000 บาทในกรณีที่โครงการนั้นได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน

 

  ทั้งนี้หากโครงการวิจัยมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำนักงานฯ จะยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการทบทวน

  • เป็นโครงการวิจัยที่มีการดำเนินงานวิจัยที่เหลืออยู่ คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
  • เป็นโครงการวิจัยที่  (1) ปิดการรับอาสาสมัครใหม่แล้ว, (2) อาสาสมัครที่อยู่ในโครงการวิจัยทุกรายได้ดำเนินการทำกิจกรรมหรือหัตถการต่างๆของโครงการฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว , และ (3) การดำเนินการของโครงการวิจัยที่เหลืออยู่คือ การติดตามระยะยาวกับอาสาสมัคร
  • เป็นโครงการวิจัยที่ยังไม่มีอาสาสมัครคัดเลือกเข้าโครงการวิจัย และ ไม่มีข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

2 สำนักงานจะคิดค่าธรรมเนียมกรณีที่เป็น Major amendment หรือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยที่อาจมีผลกระทบต่ออาสาสมัคร ชุมชน และสถาบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย
(เช่น การทำหัตถการเพิ่มเติมในอาสาสมัคร, การเพิ่มข้อมูลความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร, การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร  

          ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยเพียงเล็กน้อย (Minor Amendment) ซึ่งไม่มีผลกระทบต่ออาสาสมัคร ชุมชน และสถาบัน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย เช่น การ update investigator brochure ที่ข้อมูลดังกล่าวไม่มีผลต่อ safety หรือ วิธีวิจัย, การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครในสถาบันฯ (กรณี multi-center study), การเปลี่ยนแปลงผู้วิจัยหรือเพิ่มผู้วิจัย เป็นต้น  

        Administrative amendment เช่น การเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือ ที่อยู่ของผู้วิจัย การแก้ไขตัวสะกด)

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสั่งจ่ายในนาม “เงินสนับสนุนการดำเนินงานสถาบันบำราศนราดูร”