สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

งานระบาดวิทยาและเฝ้าระวังโรค-เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นศูนย์กลางเครือข่ายประสานงานข้อมูลทางด้านระบาดวิทยาและภัยสุขภาพระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกสถาบัน

พันธกิจ ( Mission )

  1. พัฒนาระบบการรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ
  2. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อ ของสถาบันบำราศนราดูร
  3. ให้บริการข้อมูลสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านการแพทย์ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก 4.
  4. สนับสนุนการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อภายในสถาบัน บำราศนราดูร

ค่านิยมร่วม ( SMART)

  • S = Sevice Mind : การมีจิตใจพร้อมให้บริการ
  • M = Mastery : การทำงานอย่างมืออาชีพ
  • A = Accountability / Transparency : การปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และรับผิดชอบ
  • R = Relationship : การมีน้ำใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่น้อง
  • T = Teamwork : การทำงานเป็นทีม

ตัวชี้วัดมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดต่อ

เนื่องจากงานระบาดวิทยาเป็นหน่วยงานเครือข่าย ในการรายงานโรคตามระบบเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี ระบบการรายงานโรคจึงรายงานโรคให้สสจ.นนทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง คือ สำนักควบคุมโรคติดต่อเขต 1 กทม และสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคดังนั้นการประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาของสถาบันบำราศนราดูร จึงประเมินตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่กำหนดตามมาตรฐานของสำนักระบาดวิทยา แต่ไม่สามารถประเมินให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการเฝ้าระวังโรค เนื่องจากไม่มีการออกชุมชน หน่วยงานระบาดวิทยาจึงกำหนดการประเมินผลงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1. มาตรฐานการเฝ้าระวังโรค >90%
1.1 ความครบถ้วนของผู้ป่วยที่รายงานด้วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
1.2 ความทันเวลาของการรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง  
1.3 ความทันเวลาของการส่งรายงานโรคเร่งด่วน  
1.4 จัดทำสถานการณ์โรคที่สำคัญและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง จำนวนครั้ง
2. มาตรฐานการสอบสวนโรค >90%
2.1 ความครบถ้วนของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย  
2.2 ความทันเวลาของการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย  
2.3 ความทันเวลาของการได้รับแจ้งข่าวการระบาด  
2.4 สังเคราะห์องค์ความรู้จากสรุปรายงานการสอบสวนโรค จำนวนฉบับ