สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ส่งเอกสารโครงการวิจัยภายหลังการรับรอง

ส่งเอกสารโครงการวิจัยภายหลังการรับรอง

 1. แบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัย เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยหลังจากที่ได้การรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว
                ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และแบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัย (RF 08.1_2565) download เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง ก่อนดำเนินการตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกระทำเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร
 2. รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (RF 08.2_2565) download  ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ตามกำหนดที่ระบุในหนังสือรับรอง และก่อนหมดอายุการรับรองโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย 1 เดือน
 3. รายงานสรุปผลการวิจัย (RF 08.6_2565) download เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ผู้วิจัยต้องรายงานสรุปผลการวิจัย หรือบทคัดย่อ (abstract) จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งซีดีที่มีข้อมูลดังกล่าวในรูป word หรือ PDF file จำนวน 1 แผ่น ทั้งนี้ควรส่งก่อนหมดอายุการรับรองโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย 1 เดือน
 4. รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย (RF 08.5_2565) download  ผู้วิจัยต้องส่งรายงานเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย
 5. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  ผู้วิจัยต้องส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
  (RF 08.3_2565) download ให้แก่คณะกรรมการฯ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงเกิดขึ้นในสถาบันที่ผู้วิจัยดำเนินงาน
 • กรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ให้รายงานภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์
 • กรณีไม่ถึงกับทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ให้รายงาน ภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์