สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ส่งเอกสารภายหลังการรับรอง

ส่งเอกสารโครงการวิจัยภายหลังการรับรอง

(1) แบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัย เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัยหลังจากที่ได้การรับรองจากคณะกรรมการฯแล้ว
              ผู้วิจัยต้องส่งโครงร่างการวิจัยที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และแบบรายงานการแก้ไขโครงร่างการวิจัย (RF 08.1_2561) download เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง ก่อนดำเนินการตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นกระทำเพื่อความปลอดภัยของอาสาสมัคร

(2) รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (RF 08.2_2561) download  ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ตามกำหนดที่ระบุในหนังสือรับรอง และก่อนหมดอายุการรับรองโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย 1 เดือน

(3) รายงานสรุปผลการวิจัย (RF 08.6_2561) download เมื่อสิ้นสุดการวิจัย ผู้วิจัยต้องรายงานสรุปผลการวิจัย หรือบทคัดย่อ (abstract) จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งซีดีที่มีข้อมูลดังกล่าวในรูป word หรือ PDF file จำนวน 1 แผ่น ทั้งนี้ควรส่งก่อนหมดอายุการรับรองโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย 1 เดือน

(4) รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงร่างการวิจัย (RF 08.5_2561) download  ผู้วิจัยต้องส่งรายงานเมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างการวิจัย

(5) รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์  ผู้วิจัยต้องส่งรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
(RF 08.3_2561) download ให้แก่คณะกรรมการฯ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รุนแรงเกิดขึ้นในสถาบันที่ผู้วิจัยดำเนินงาน

    -    กรณีที่อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ให้รายงานภายใน  24  ชั่วโมง หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์

    -    กรณีไม่ถึงกับทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร ให้รายงานภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากผู้วิจัยทราบเหตุการณ์