สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย สถาบันบำราศนราดูร มีการดำเนินงานได้มาตรฐานระดับสากล 

 

พันธกิจ

สนับสนุนการวิจัยในคนของสถาบัน หรือที่ดำเนินงานภายในสถาบันฯ มีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย และมีการธำรงไว้ซึ่งสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย