สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ส่งโครงร่างวิจัยเพื่อขอการรับรองtest


1.      อ่านคู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย (RF 02_2560) download  และการเตรียมเอกสารโครงการวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องส่งเพื่อรับการพิจารณาด้านจริยธรรม

เอกสารที่ผู้วิจัยต้องส่ง

การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการฯ (Full board)

การพิจารณาแบบเร็ว (Expedited review)

การขอยกเว้นการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย (Exemption)

1.     หนังสือนำส่งจากผู้วิจัย  (RF 04.1_2560) download

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

2.     แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก 
(
RF 03.1_2560) download

4 ชุด

4 ชุด

2 ชุด

3.     รายการตรวจสอบขอบข่ายการพิจารณาโครงการวิจัยประเภท Expedited Review และ Exemption Review (RF 03.2_2560) download

NA

4 ชุด

2 ชุด

4.     รายการเอกสารที่ต้องการขอการรับรองจากคณะกรรมการฯ (RF 04.2_2560) download

1 ชุด

1 ชุด

ยกเว้น

5.     แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัยจากผู้อำนวยการสถาบันฯ
(
RF 04.3_2560) download

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

6.     โครงร่างการวิจัยภาษาไทย และ/หรือโครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ (RF 02_2560) download

ยกเว้นกรณี case report ให้ส่งร่างรายงานผู้ป่วยก่อนที่ส่งตีพิมพ์แทนโครงการวิจัยได้

4 ชุด

4 ชุด

2 ชุด

7.     เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครและหนังสือแสดงเจตนาเข้าร่วมในโครงการวิจัย ภาษาไทย
(RF 06_2560) download

4 ชุด

4 ชุด

2 ชุด (ถ้ามี)

8.     เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบสอบถาม โฆษณา วิดีโอ เป็นต้น

4 ชุด

4 ชุด

2 ชุด (ถ้ามี)

9.     แบบประวัติผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย และหลักฐานการอบรม GCP  (RF 5.1_2560) download

4 ชุด

4 ชุด

2 ชุด

10. แบบรายงานความขัดแย้งผลประโยชน์และแหล่งทุนวิจัยของนักวิจัยทุกท่านในโครงการฯ 
(Conflict of Interest and Funding Form)
(RF 05.2_2560)
download

4 ชุด

4 ชุด

ยกเว้น

11.  แผ่นซีดีหรือดีวิดี ที่มีข้อมูลโครงร่างการวิจัย ในรูป Microsoft Word หรือส่งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน [email protected]

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

 

(9) มีเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (RF 06.1_2560) download และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (RF 06.2_2560) download     ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถแสดงความยินยอมหรือลงนามได้ ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นผู้ให้ความยินยอมและลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแทน (RF 06.5_2560) download    

(10) ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เป็นเด็กอายุ 7 - 17 ปี ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม (Assent form) ให้เด็กสามารถอ่านทำความเข้าใจได้และมีลายเซ็นของเด็กเป็นหลักฐาน

อายุเด็ก เอกสารที่ใช้สำหรับเด็กและการลงนาม เอกสารที่ใช้สำหรับผู้ปกครอง
ต่ำกว่า 7 ปี ไม่ต้องใช้ ต้องใช้เอกสารสำหรับผู้ปกครอง
(RF 06.5_2560)download
7-12 ปี ใช้เอกสารสำหรับเด็ก (RF 06.3_2560)download,
ลงนามตามความสามารถในการอ่านเขียน
(RF 06.4_2560)download
ใช้เอกสารสำหรับผู้ปกครอง
(RF 06.5_2560)download
13-17 ปี ลงนามตามความสามารถในการอ่านเขียน โดยจะใช้
ฉบับเดียวกันกับผู้ปกครอง แต่ขอให้ลงนามตามความสมัครใจก่อนที่จะขอให้ผู้ปกครองลงนามและแสดงความยินยอม
ใช้เอกสารสำหรับผู้ปกครอง
(อาจพิจารณาใช้ฉบับเดียวกันทั้งเด็กและผู้ปกครอง)


(11)     กรณีที่เป็นการวิจัยชนิด Retrospective chart review ที่มีจะต้องมีการขอใช้เวชระเบียน ภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ ผู้วิจัยต้องทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตจากผู้อำนวยการสถาบันฯ (RF 04.5_2560) download เพื่อขอใช้เวชระเบียนก่อนเริ่มงานวิจัย และส่งสำเนาเอกสารนี้ให้แก่คณะกรรมการฯ ภายหลัง 

(12)     กรณีที่เป็นการวิจัยที่ใช้ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่เหลือจากห้องปฏิบัติการ (Left over specimen) ภายหลังจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฯ ผู้วิจัยต้องทำบันทึกข้อความเพื่อขออนญาตจากผู้อำนวยการสถาบันฯ (RF 04.4_2560) download เพื่อขอใช้ Left over specimen ก่อนเริ่มงานวิจัย และส่งสำเนาเอกสารนี้ให้แก่คณะกรรมการฯ ภายหลัง

5.  ภายหลังจากที่คณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยส่งเข้ามาเพื่อขอการรับรองแล้ว ทางคณะกรรมการจะส่งขออนุญาตดำเนินการวิจัยจากผู้อำนวยการสถาบันฯ ตามแบบฟอร์ม ที่ผู้วิจัยนำส่งมาพร้อมโครงการวิจัย ดังนั้นหากผู้อำนวยการลงนามอนุญาตให้เริ่มการวิจัยได้ ผู้วิจัยจะได้รับหนังสือรับรองจากคณะกรรมการฯ และหนังสืออนุญาตให้ดำเนินการวิจัยได้จากผู้อำนวยการสถาบันฯ