กองบริหารการคลัง
Responsive image

092/63 โอนงบบุคลากร ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค จำนวนทั้งสิ้น 972,050.- บาท

หน่วยงานที่โอนจัดสรร

1. สถาบันราชประชาสมาสัย                                           จำนวน 413,200.- บาท

2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่            จำนวน  54,640.- บาท

3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี                จำนวน  62,910.- บาท

4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี                 จำนวน 149,250.- บาท

5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี       จำนวน 152,810.- บาท

6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา              จำนวน 139,260.- บาท  

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ