กองบริหารการคลัง
Responsive image

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
 

     ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการเปิดเผยเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

     - ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สธ0405.5/1446 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567)

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

♦ ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค DDC - Procurment Tracking System

 

 

กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี