กองบริหารการคลัง
Responsive image

098/63 โอนงบรายจ่ายอื่น ผ.13.1 กรมฯ โอนเงินไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และ สคร.12 จำนวนทั้งสิ้น 762,8200.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ