กองบริหารการคลัง
Responsive image

288/63 โอนงบดำเนินงาน สำนักปลัดฯ โอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันคืน กรมควบคุมโรค จำนวน 3,000,000.-บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ