กองบริหารการคลัง
Responsive image

308/63 โอนงบบุคลากร , งบดำเนินงาน,งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 40,347,123.08 บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน

2. สำนักงานเลขานุการกรม

3. กองบริหารทรัพยากรบุคคล

4. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

5. กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ

6. กองโรคติดต่อทั่วไป

7. กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

8. กองโรคไม่ติดต่อ

9. กองโรคเอดส์ฯ

10. กลุ่มพัฒนาระบบบริการ

11. กองนวัตกรรมและวิจัย

12. กองวัณโรค

13. สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

14. กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

15. สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

16. กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

17. ศูนย์สารสนเทศ

18. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

19. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

20. กองกฏหมาย

21. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

22. ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรปราการ

23. สถาบันบำราศนราดูร

24. สถาบันราชประชาสมาสัย

25. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

26. สคร.1 จ.เชียงใหม่

27. สคร.2 จ.พิษณุโลก

28. สคร.4 จ.สระบุรี

29. สคร.5 จ.ราชบุรี

30. สคร.6 จ.ชลบุรี

31. สคร.7 จ.ขอนแก่น

32. สคร.8 จ.อุดรธานี

33. สคร.9 จ. นครราชสีมา

34. ศตม.9.3 จสุรินทร์

35. สคร.10 จ.อุบลราชธานี

36. สคร.11 จ.นครศรีธรรมราช

37. สคร.12 จ.ลงขลา

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ