กองบริหารการคลัง
Responsive image

ขอให้จัดทำข้อมูลประกอบงบทดลองในระบบ GFMIS (สธ 0405.3/ว 2542 ลว 19 ต.ค. 64)

     ตามจดหมายบันทึก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0048/จม.146 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ขอให้ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยเบิกจ่าย จัดทำข้อมูลรายละเอียดและเอกสารประกอบยอดคงเหลือ ตามงบทดลองในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ของแต่ละหน่วยเบิกจ่าย โดยได้แนบแบบฟอร์มมาด้วยนี้

 

แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงาน-ส่วนกลาง      >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด <<

แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงาน-ส่วนภูมิภาค     >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลด <<<  

 

ทั้งนี้เอกสารแนบดังกล่าว ขอให้จัดส่งภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (จัดส่งเป็นเอกสารฉบับจริง) เพื่อรวมรวมส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2590 3073(งานบัญชีและรายงาน) หรือ 0 2590 3066(หัวหน้ากลุ่มบัญชี) 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ