กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

1. หลักสูตร “Innovation and Transformation : การบริหารพัฒนายุคดิจิทัล 5.0 (I to 5.0)” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ