กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นางสาวจิตรลดา รุจิทิพย์ นางสาวสุวรรณา พิมผึ้ง นางณัฐยา กิจพานิชวิเศษ และนางสาวอรุณรัตน์ เพิ่มผล)

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง (นางสาวจิตรลดา รุจิทิพย์ นางสาวสุวรรณา พิมผึ้ง นางณัฐยา กิจพานิชวิเศษ และนางสาวอรุณรัตน์ เพิ่มผล)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ