กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

        คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

        แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 3 องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน

 

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 6 องค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ขั้นตอนที่ 7 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 12 เดือน

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน
 • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

 1. พิธีลงนามถวายพระพร และสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 2. พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 3. ประกาศเจนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 4. ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลราชวิถี DDC “Give Blood Give Life”
 5. ประชุมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ด้วยหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู”
 6. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 บริเวณลานอเนกประสงค์ กรมควบคุมโรค
 7. กิจกรรมรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะไม่ใช้แล้ว เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา
 8. จัดกิจกรรมสาธยายธรรม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ณ ห้องพระ อาคาร 1 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค
 9. จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ ประจำเดือน ณ ห้องประชุม 1 กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 10. กิจกรรมจิตอาสา