กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือก (จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของส่วนราชการอื่น) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ของกรมควบคุมโรค

ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

1. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 6 มกราคม 2564  download

2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 3 สิงหาคม 2563  download


ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

1. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 25 มิถุนายน 2564  download
* ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) และเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน download

2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 17 ธันวาคม 2563  download
* ขยายระยะเวลาการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ download


ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก (จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของส่วนราชการอื่น)

1. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 21 กันยายน 2564  download

2. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของกรมควบคุมโรค
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี : 6 กันยายน 2564  download