กองบริหารการคลัง
Responsive image

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ของกรมควบคุมโรค

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ของกรมควบคุมโรค
วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมเพชร สถาบันบำราศนราดูร


ข่าวสารอื่นๆ