กองบริหารการคลัง
Responsive image

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักค่านิยม MOPH และพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงานของกองบริหารการคลัง เพื่อก้าวสู่องค์กรด้านดิจิทัล DDC 4.0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามหลักค่านิยม MOPH
และพัฒนาตามแนวทางการดำเนินงานของกองบริหารการคลัง
เพื่อก้าวสู่องค์กรด้านดิจิทัล DDC 4.0
ระหว่างวันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา


ข่าวสารอื่นๆ