กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

OEHP ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Occupational and Environmental Health Profile
ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


Link : OEHP Online


การจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรมสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ  OEHP


เเนวทางการจัดทำ OEHP

แบบฟอร์มประกอบการจัดทำ

แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล

รูปเล่ม OEHP ฉบับเต็ม

       Eco Industrial Town

       EEC

       SEZ

       จังหวัดอื่น