สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคร.7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอนที่ 1  
  - [PDF] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 2  
  - [PDF] แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566
ขั้นตอนที่ 3  
  องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2566
  - [รูปภาพ] ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
  - [รูปภาพ] ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
  - [PDF] ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  - [รูปภาพ] ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  - [รูปภาพ] ประกาศนโยบายองค์กร
  - [PDF] กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
  - [PDF] ผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
ขั้นตอนที่ 4  
  - [PDF] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
  - [PDF] ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
  - [PDF] ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน [แบบฟอร์ม 3]
  - [PowerPoint] ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน [ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต]
  - [วิดีโอ] ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน [ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต]
ขั้นตอนที่ 5  
  - [PDF] แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีการทบทวน
  - [PDF] การจัดการความรู้/การถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 6  
  - [PDF] ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม / คนดี
  - [PDF] ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 7  
  - [PDF] ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  - [PDF] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

- กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ออกหน่วย พอสว.
- ฝึกจิตสร้างความสุขในการทำงาน
- จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

 

สรุปผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามคุณธรรมเป้าหมายที่กําหนด

- [PDF] ผลการประเมินพฤติกรรม สคร.7 ขอนแก่น

 

ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม

- [PDF] การพัฒนาคนดีสู่องค์กรแห่งความสุข
- [PDF] การพัฒนา Line Chatbot ในการสื่อสารด้านคุณธรรมจริยธรรม