สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคร.7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ขั้นตอนที่ 1  
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ขั้นตอนที่ 2  
  - แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566
ขั้นตอนที่ 3  
  องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2566
  - ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
  - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "สคร.ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"
  - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  - ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  - ประกาศนโยบายองค์กร
  - กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
  - ผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
ขั้นตอนที่ 4  
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
  - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ขั้นตอนที่ 5  
  - แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีการทบทวน
  - การจัดการความรู้/การถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 6  
  - ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม/ คนดี
  - ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 7  
  - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

- กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- ออกหน่วย พอสว.
- ฝึกจิตสร้างความสุขในการทำงาน
- จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม