สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
2 เมษายน 2567
-
2567
-
-
9380
-
3
-
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2567 ถึง เดือนมีนาคม 2567) ของ ศตม. 8.3 จ.สกลนคร

-