สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

คู่มือ/แนวทาง/หลักสูตร : กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

คู่มือ/แนวทาง/หลักสูตร

 

แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

การส่งเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ก่อนการเผยแพร่ของบุคลากร กรมควบคุมโรค (DDC clearance)