สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (สคร.8 อุดรธานี) ปี 2567

การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2657   
ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ
ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

►  ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
ข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด
      5.1) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy 2567)

►  ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)
      7.1) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
  • ................................
ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ
ข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  สำนักงานป้องควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ