สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
นางวราลักษณ์ ตังคณะกุล

รองผู้อำนวยการ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายบุญเทียน อาสารินทร์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางเนื้อทิพย์ หมู่มาก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวทศวรรณ ภูศรี

รักษาการหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานธุรการ)
นายสุรศักดิ์ จันทาคีรี

หัวหน้างานฯ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวกฤตยา กุลาดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรัตนา ผึ้งสว่าง

พนักงานธุรการ

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่)
นางสาวกัญญาพัชร์ วิชัยพล

หัวหน้างานฯ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมรรคณาวี รุ่งแสง

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฏฐิชา นราพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
นายภาณุพัฒน์ ศรีวงษ์

หัวหน้างานฯ

นักจัดการงานทั่วไป

นายโกศล กุลาดี

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส2

นายวุฒิชัย ทรายแดง

นายช่างเทคนิค

นายพิชิตพล แสงแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นายสมยง เจนดง

พนักงานขับรถยนต์

นายสายดร เหล่าแสน

พนักงานขับรถยนต์

นายสนธิ์เกษม บุญอุ้ม

พนักงานขับรถยนต์

นายรังสรรค์ พระชัยบุญ

พนักงานขับรถยนต์

นางสำเร็จ ด้วงสะดี

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด

นางอรุณี มุกดาม่วง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานการเงินและบัญชี)
นางสาวอรนภา ประดิษฐ์ด้วง

หัวหน้างานฯ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวประภา สิงห์นิล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวเนรัญชรี ชาญวิรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัญชลิกา เถาว์พันธ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิชญา เชื้อทอง

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป (งานพัสดุ)
นางบพิตร เดล่า

หัวหน้างานฯ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนิศาชล สหัสสา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวงษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางฉันทนาพร มหานิล

เจ้าพนักงานพัสดุ

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย
นางสาวสุพาภรณ์ ดาดง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฏปรียดา ฐิติ์กุลปรียา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายปิยพงษ์ ศรีสองเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปณิสรา เรืองดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววาสนา นามขันตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นายกฤษณะ สุกาวงค์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพูลทรัพย์ โพนสิงห์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวระพีพร กรมธรรมา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพิชิต ชวนงูเหลือม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพัทนันท์ พันทะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเสียน ชุมสีวัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวฐิตินันท์ กล่ำศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา พิมพการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิราภรณ์ หน่อใหม่

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นายธวัชชัย รักษานนท์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณัฐธิดา ชำนิยันต์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวหฤทัย สิงทกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ ม้างมงคล

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน
นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจิราภา ตาลหยง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวปวีณา พรมกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทิพยาภรณ์ ฟองกาวี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาวัลย์ แสงสุวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวศิวรัตน์ นามรัง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายภัทรพล บุอ่อน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกิตติยา พิมพาเรือ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวนฏกร บุญขันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภาสินี ม่วงใจเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา บุรวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวหทัยชนก มหานาม

พยาบาลปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
ดร.วรวัตต์ ชาญวิรัตน์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐพันธ์ สิงหาพรหม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวมยุรา ปราณีสอน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจารุวรรณ สารพล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายกันตวุธ กันยานุช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
นางสาวอุรวี อินดา

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางสาวรุ่งฤดี เชื่อมแก้ว

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นายสิวะนนท์ เติมสุข

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวดี พรพาเจริญ

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สอนนาค

นักเทคนิคการแพทย์

นางสาวพรรณราย พรรณศิริ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนิติการ
นางสาวพรศิริ ศรีพรหม

หัวหน้างานฯ

นิติกรปฏิบัติการ

นายนรากร แสวง

นิติกร

นางสาวรัฐชินี สยามประโคน

นิติกร

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
นางเนื้อทิพย์ หมู่มาก

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐิยา ไกยนารถ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปาริชาติ ภักดียา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรธิญา อุปนันท์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจุฬารัตน์ หมอยา

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ
นายธนวัฒน์ ชนะแสบง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธัณย์จิรา สกุลธัญโชตน์

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวจันจิรา ทิศรี

นักวิชาการเผยแพร่

กลุ่มโรคติดต่อ
นายสราวุธ เอกอำพัน

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววิสาขา ปัญญาใส

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวณัฐธยาน์ สุภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวประวีณา สุมขุนทด

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ อุ่นนาวิน

นักกีฏวิทยา

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน
นางสาวพรชนก เพ็ญศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศาสตรา รีพรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา ลีทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - ท่าอากาศยานอุดรธานี จ.อุดรธานี)
นายปรีชา เศษสมบูรณ์

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐวัฒน์ นามแสง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสุรชัย คลังชำนาญ

พนักงานธุรการ ส3

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - พรมแดนเชียงคาน จ.เลย)
นายนราวุธ บานอ่อน

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายสิทธิชัย ไชยสีทา

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส2

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - พรมแดนท่าลี่ จ.เลย)
นายอภิชาติ นาเสถียร

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายเจษฎา เครือหงษ์

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส2

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - พรมแดนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ)
นายฤทธิพงษ์ ตรีนอก

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสุรพล คำบุญ

พนักงานพิมพ์ ส3

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - ท่าเรือวัดหายโศก จ.หนองคาย)
นายรามฤทธิ์ เหมือนฤทธิ์

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายวิทยา ลีระบุตร

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส2

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - สะพานมิตรภาพ 1 จ.หนองคาย)
นายอาสาฬหะ พิมพ์บึง

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายวิษณุ คุณานิล

พนักงานธุรการ ส4

นายใครศรี อุศยา

พนักงานสถิติ ส3

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - สถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย)
นายพรชรัฐ สายยุทธ

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายคมสรร คุณานิล

พนักงานปฏิบัติการชันสูตร ส3

นายสัมพันธ์ พฤฒิสาร

ช่างเขียน ช3

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - สะพานมิตรภาพ 3 จ.นครพนม)
นายปรีดา แสวงโคตร

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ กิจจานุลักษ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายพงษ์ศักดิ์ อุปพงษ์

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายสุวรรณชัย สุวรรณบำรุง

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

กลุ่มสาธารณสุขชายแดน (ด่านควบคุมโรคฯ - ท่าเรือเมืองนครพนม จ.นครพนม)
นายไพรพนา จันทร์ศรี

หัวหน้าด่านควบคุมโรคฯ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

นายประภา พะวงค์

พนักงานสถิติ ส3

งานเภสัชกรรม
นางสาวพิชญาณัฏฐ์ งามพร้อมพร

เภสัชกรปฏิษัติการ

นางสาวขวัญฤดี น้อยสุพรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี
นายประสิทธิ์ รามะโคตร

หัวหน้าศูนย์ฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกนกกาญจน์ บุญประคม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปิยานุช พามา

นักกีฏวิทยา

นางนงลักษณ์ ครุฑราช

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายวิทยา รามสูรย์

พนักงานสถิติ ส๓

นายสุรพงษ์ คลังชำนาญ

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2

นายประสาน สระแก้ว

ช่างเครื่องยนต์ ช4

นายสุพัตรา คำภูนอก

พนักงานพิมพ์ ส3

นางสุภาณี หล้าศักดิ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทำความสะอาด

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย
นายทรงเกียรติ ยุระศรี

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายจักรพงษ์ วงษ์งาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวโอภาส อุ่นขาว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสุกัญญา ศรีกระทุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนฤมล หลักคำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวพรพิมล ขันภักดี

นักกีฏวิทยา

นางสาวกันนิกา แสงทอง

พนักงานพิมพ์ ส3

นายฤทัย บุตรเต

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายสุริยันต์ โสภาวัฒน์

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายศักดิ์ชาย ศิริกันรัตน์

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายปราโมทย์ บุญแก้ว

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ส3

นายสามิตร พันทะลัย

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ส3

นายบัญชา พรหมกัลป์

พนักงานเยี่ยมบ้าน ส2

นางสาวณิชชยา อุ่นขาว

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายสุบรรณ ศรีบุรินทร์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร
นางสาววิรัลพัชร ดิษฐาพันธ์

หัวหน้าศูนย์ฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายพงศ์เทพ ถาบุตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางพัชรินทร์ เลิศไธสงค์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวมุกดา ราโช

นักกีฏวิทยา

นางจิดาภา ประเสริฐแท่น

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุพัตรา พรหมดวง

พนักงานธุรการ ส3

นายภาณุวัฒน์ มาตราช

พนักงานพัสดุ ส3

นายกฤตภาส อ่อนชื่นชม

พนักงานพิมพ์ ส3

นายกองพัน ฐานทนดี

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายปอ แสงพรหมชาลี

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส2

นายมานิต โคตรวิชัย

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายคาราวาน ปัดนา

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส2

นายสุทำ ศรีโพธิ์ชัย

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายสาคร เศรษฐ์วงศ์แสน

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายกฤศณัฏฐ์ ศรุตศรีพงศ์

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส2

นายเพลินจิต เศรษฐ์วงศ์แสน

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายพล นีระวงศ์

พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค ส3

นายชัชวาลย์ วงศ์กาฬสินธุ์

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ส3

นายเชิดศักดิ์ มาตราช

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ส3

นายสำราญ มหามาศ

พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ส3

นายเมธี นาอุดม

พนักงานเยี่ยมบ้าน ส2 หัวหน้า

นายปราโมทย์ วงศ์บาตร

แม่บ้าน บ2

นายสัญญา คำสิงห์

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นายชัยชนะ วงศ์ประชา

พนักงานเยี่ยมบ้าน ส2