สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

สิ่งพิมพ์ : โปสเตอร์