สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

       " สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏบัติการด้านควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจ "