สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารต่างๆ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

 • แบบฟอร์ม ใบลาป่วย กิจ ลาคลอดบุตร  Download
 • แบบฟอร์ม ใบลาพักผ่อน  Download
 • แบบฟอร์ม หนังสือขอย้ายหรือขอโอน  Download
 • แบบฟอร์ม 5300   Download
 • แบบฟอร์ม 5313   Download
 • แบบฟอร์ม กบข รง. 008/1/2555   Download
 • แบบฟอร์ม ขอมีบัตร บจ.1 และแบบสำเนารายการบัตรฯ ข้าราชการ  Download
 • แบบฟอร์ม ขอมีบัตร บจ.1 และแบบสำเนารายการบัตรฯ พนักงานราชการ  Download
 • แบบฟอร์ม ขอมีบัตร บจ.1 และแบบสำเนารายการบัตรฯ ลูกจ้างประจำ  Download
 • แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/การปฏิบัติงาน   Download
 • แบบฟอร์ม บท.ชี้แจงไม่พบการสแกนลายนิ้วมือ  Download
 • แบบฟอร์ม หนังสือขอย้ายหรือขอโอน  Download
 • แบบฟอร์ม คำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 7127  Download
 • แบบฟอร์ม คำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน Download
 • แบบฟอร์ม หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ข้าราชการและผู้รับบำนาญ) Download
 • แบบฟอร์ม หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (ลูกจ้างประจำ)  Download
 • แบบฟอร์ม ขอลาออกจากราชการ  Download
 • แบบฟอร์ม ตัวอย่างการกรอก แบบ กบข รง. 008-1-2555  Download
 • แบบฟอร์ม คำขอรับเงินกองทุน-กสจ-แบบ-004-1  Download
 • แบบฟอร์ม คำขอรับเงินกองทุน-กสจ-แบบ-004-2 (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)  Download
 • แบบฟอร์ม สรจ.1  Download
 • แบบฟอร์ม สรจ.3  Download
 • แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักหนี้  Download

งานการเงินและบัญชี

 • แบบฟอร์ม สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500   Download
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน   Download
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร)   Download
 • แบบฟอร์ม ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก 111   Download
 • แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 (ส่วนที่ 1)   Download
 • แบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 (ส่วนที่ 2)   Download
 • แบบฟอร์ม ขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005   Download
 • แบบฟอร์ม ค่าการศึกษาบุตร   Download
 • แบบฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล 7131  Download
 • แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินกองทุนปี 65   Download
 • แบบฟอร์ม เงินสวัสดิการกองทุน   Download

งานอาคารและสถานที่

 • แบบฟอร์ม ใบขอใช้รถราชการ ปี 2566 (New) Download
 • แบบฟอร์ม ใบขอใช้รถราชการ Download

งานพัสดุ

 • แบบฟอร์ม ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก Download