สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

แผนจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

 

                                   

        แผนทุกโรคและภัย (All Hazard Plan : AHP)                   แผนประคองกิจการ (BCP) ปี 2565 

 

                                   

แผนปฏิบัติการเฉพาะโรค (Hazard Specific Plan : HSP)                 มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  รองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน             (Standard Operating Procedure : SOP) 

                                                                            เรื่อง การจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

           

                มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          (Standard Operating Procedure : SOP)

 เรื่อง แนวทางการติดตามข้อสั่งการและการประชุม SAT & SME