สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

แผนจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

  • แผนทุกโรคแลภัย (All Hazard Plan : AHP)   Download

  • แผนประคองกิจการ (BCP) ปี 2565   Download