สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

เขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน