สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

วีดิโอประชาสัมพันธ์

        

  การดำเนินงาน Bubble and Seal ในเขตสุขภาพที่ 8 (สคร.8)         การปรับตัวการจัดบริการป้องกันควบคุม NCDs ในสถานการณ์โควิด

 

      

สคร.8 นำรถพระราชทานลงพื้นที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี             การควบคุมโรคลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อสนับสนุนงาน sandbox