สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี

                 
              แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
              ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 - ปี พ.ศ. ปัจจุบัน

 

              นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
             ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2564

 

            แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย
             ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564

 

              แพทย์หญิง ฉันทนา ผดุงทศ
             ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560