สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

องค์กรคุณธรรมต้นแบบ (สคร.8 อุดรธานี)

การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

      ขั้นตอนที่ 1

      ขั้นตอนที่ 2

       ขั้นตอนที่ 3

      ขั้นตอนที่ 4

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

 • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

      ขั้นตอนที่ 5

 • การทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมตันแบบ

      ขั้นตอนที่ 6

 • กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      ขั้นตอนที่ 7

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

 • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

         การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565 – 2570 และกิจกรรมสอดคล้องกับคุณธรรมที่พึงประสงค์ 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสภาพแวดล้อมและพัฒนาหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ให้เป็นองค์กรส่งเสริมการทำความดี เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 1. กิจกรรมที่ 1
 2. กิจกรรมที่ 2
 3. กิจกรรมที่ 2 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ระบบ และกลไกการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 1. กิจกรรมที่ 1
 2. กิจกรรมที่ 2
 3. กิจกรรมที่ 2 
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้กรมควบคุมโรคเป็นแบบอย่างการส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 1. กิจกรรมที่ 1
 2. กิจกรรมที่ 2
 3. กิจกรรมที่ 2
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างสังคม – วัฒนธรรมภายในหน่วยงาน
 1. กิจกรรมที่ 1
 2. กิจกรรมที่ 2
 3. กิจกรรมที่ 2

ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

 • ปี 2562 : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
 • ปี 2563 : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม
 • ปี 2564 : องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 • ปี 2565 : องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 • ปี 2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม ปี พ.ศ. 2561-2565

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 • ปี 2562
 • ปี 2563
 • ปี 2564
 • ปี 2565
 • ปี 2566