สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ทำเนียบบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สคร.8 จ.อุดรธานี

       ตามที่กรมควบคุมโรคได้ถ่ายทอดค่านิยม MOPH ให้บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรค ทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ยึดเป็นต้นแบบในการทำความดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่น ในหน่วยงานได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการทำความดี

      กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดให้มีการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถ

        สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำฐานข้อมูลบุคคลต้นแบบในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประเภทข้าราชการ       

                    

 • นายสุพรรณ  สายหลักคำ         
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2. ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

             

 • นายภาณุพัฒน์  ศรีวงษ์             
  นักจัดการงานทั่วไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ประเภทข้าราชการ  

                     

 • นายกฤษรมย์  กัลยาณมิตร         
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

2. ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

              

 • นายอเนก  ศิลปะเจริญ             
  พนักงานธุรการ ส3

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ประเภทข้าราชการ  

              

 • นายสิทธิพร นามมา                 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ประเภทข้าราชการ   

                    

 • นางสาวโอภาส อุ่นขาว               
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 2. ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

               

 • นายนายเอี่ยม  ฮังโยธา               
  พนักงานเยี่ยมบ้าน ส2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทข้าราชการ

              

 • นางศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์     
  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

2. ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

              

 • นายชัชวาลย์ วงศ์กาฬสินธุ์           
  พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค ส2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ประเภทข้าราชการ

              

 • นางเนื้อทิพย์ หมู่มาก     
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2. ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

               

 • นายสุวรรณชัย  สุวรรณบำรุง        
  พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนำโรค  ระดับ ส.2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ประเภทข้าราชการ

              

 • นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2. ประเภทพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว

               

 • นายสัมพันธ์  พฤฒิสาร       
  ช่างเขียน ช3