สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image
พันธกิจ

 

1. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา กำลังคนและการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งในประเทศและชายแดน

2. ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้ได้มาตรฐานสากล

3. ถ่ายทอด เทคโนโลยี ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้กับเครือข่ายและประชาชน

4. ติดตามประเมินมาตรฐาน กลไกด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

5. ผลักดันและติดตาม การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ