สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม : กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

โจทย์วิจัย

ทุนวิจัย

หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย

จริยธรรมในมนุษย์
หลักสูตรอบรมจริยธรรมในมนุษย์ออนไลน์

การรับรองจริยธรรม กรมควบคุมโรค

ฐานข้อมูลสืบค้นงานวิจัย

การบริการทางวิชาการ

การพัฒนานวัตกรม