สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image
วิสัยทัศน์

 

ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากล โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภายในปี 2573