สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90,91) ปีภาษี 2561 และปีภาษี 2562

ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ยังมิได้นำเงินได้พึงประเมินไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2561 ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฏากร และสำหรับปีภาษี 2562 สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ต www.rd.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ