สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

กองโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับ สคร.8 อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เขตสุขภาพที่ 8


ข่าวสารอื่นๆ