สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ขอประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ

            ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ เรื่อง ประเมินความพร้อมรับด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ โรงพยาบาลข่าย พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2565 เพื่อให้บุคลากรภายใน และภายนอกหน่วยงายรับทราบและนำไปใช้ประโยชน์

             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ประเมินความพร้อมรับด้านการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลต่อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ โรงพยาบาลข่าย พื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2565 ของนางดวงใจ ไทยวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถอ่านได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3WpO3DT

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ