สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางและกระบวนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ผลงานวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาแนวทางและกระบวนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี" โดยนางสาวณัฏปรียดา ฐิติ์กุลปรียา เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ